صفحه بایگانی دسته

نویسندگان

تو رو خدا برو

چی شد که نامرد شدی وقتی اومدی درسته که کسی دعوتت نکرده بود و مهمون ناخونده بودی اما با همه ی شرارتات مرد بودی یادمه بچه ها رو اَمون داده بودی و اعلام کرده بودی کاری باهام نداشته…
ادامه مطلب ...