صفحه بایگانی دسته

نویسندگان

پیکان رؤیایی

گرچه راه دور بود و گرما طاقت فرسا اما دوری از وطن عزیزم پیکان اونم بعد از چند سال امانم رو بریده بود هر جور بود مهیای سفر شدم و قدم به راهی گذاشتم که برای رسیدن به مقصدش لحظه…
ادامه مطلب ...