صفحه بایگانی دسته

نویسندگان

انتخابات یکروز است ولی عوارض خوب وبد آن سالها بر تن روستا می ماند

انتخابات یکروز است ولی عوارض خوب وبد آن سالها بر تن روستا می ماند .انتخابات یک روز انجام می شود و هر کس رای آورد به معنی آن است که لیاقت یک شهر یا یک روستا چقدر است .در رشد و عدم…
ادامه مطلب ...

پیکان رؤیایی

گرچه راه دور بود و گرما طاقت فرسا اما دوری از وطن عزیزم پیکان اونم بعد از چند سال امانم رو بریده بود هر جور بود مهیای سفر شدم و قدم به راهی گذاشتم که برای رسیدن به مقصدش لحظه…
ادامه مطلب ...