صفحه بایگانی دسته

نویسندگان

پیکان رؤیایی

گرچه راه دور بود و گرما طاقت فرسا اما دوری از وطن عزیزم پیکان اونم بعد از چند سال امانم رو بریده بود هر جور بود مهیای سفر شدم و قدم به راهی گذاشتم که برای رسیدن به مقصدش لحظه…
ادامه مطلب ...

رهایی…

در زمانیکه برده‌داری در آمریکا رایج بود، زن سیاه پوستی به نام هریت تابمن، گروهی مخفی به راه انداخته بود که بردگان را فر‌اری می‌داد. بعدها از او پرسیدند: سخت‌ترین مرحله کار شما…
ادامه مطلب ...