صفحه بایگانی دسته

شاعران

حاج قاسم عزیز

حاج قاسم استقامت داشته صبر او صد متر قامت داشته بارها در جبهه ها گشته شهید دغدغه صحت ، سلامت داشته امنیت بهر خلایق آرزوش واقعا مشی عدالت داشته ما گرفتاریم در این نفس خود او…
ادامه مطلب ...