انتخابات یکروز است ولی عوارض خوب وبد آن سالها بر تن روستا می ماند

انتخابات یکروز است ولی عوارض خوب وبد آن سالها بر تن روستا می ماند .انتخابات یک روز انجام می شود و هر کس رای آورد به معنی آن است که لیاقت یک شهر یا یک روستا چقدر است .در رشد و عدم…
ادامه مطلب ...