#پیکومشهرگردی

‍ #پیکوم گردی   پیکوم شهر در گذر روزگار   این بخش خانه حاج نصرالله.   یکی از عمارتهای قدیمی موجود در پیکوم شهر که خوشبختانه تا به امروز بافت وهویت اصلی ان حفظ شده…
ادامه مطلب ...