نماد اتش در پیکومشهر بخش دوم

پیکومشهر گردی

ادامه…..

همچنین از آنجاکه آتش نماد و تجسم خانواده محسوب می شده در بین

پیکوم شهری ها مردها به عنوان سمبل و نشان هر خانواده به حساب می آمدند و اگر مردی صاحب پسر نمی شد او را اجاق کور می گفتند زیرا معتقدند که مردها عامل برپا دارنده آتش در خانواده می باشند و فردی که فاقد فرزند پسر باشد آتش در خانواده اش پایدار نخواهد ماند.

به نظر می رسد که واژه دودمان نیز برگرفته از همین اصل باشد یعنی دودی که از اتش خانه برمی خیزد، همچنین در طبقه بندی طایفه ای هر طایفه به چند تش تقسیم می شده یعنی هر پسری که ازدواج می کرده صاحب آتشی اختصاصی بوده و به طبع آن تکثر خاندان و عامل شناسه هر خاندان بوده و هر فامیل را به یک تش منتسب می نمودند.همانگونه که در ایران باستان نیز آتش نماد تقسیم قدرت و وابستگی خانوادگی بوده است. از جمله در اسناد کهن آمده است که فره ایزدی از طریق آتش در وجود زرتشت منتقل شده است. بَردِشیر نمادی از آتش نامیرا در ایران باستان اعتقا

د به نیاکان پرستی قرابتی نام داشته است، و چون بزرگ خاندان در می گذشت او را در صحن آتشگاه خانه دفن می کردند و آتش مقدس همیشه بر گور او زبانه می کشید.

در پیکوم شهر نیز زمانی که بزرگ خانواده در می گذشت به صورت نمادین آتش و چاله خانواده را خاموش می کردند و گاه تا یکسال به نشان عزا و ماتم و به نشان تازش اهریمن به آن خانه آتش افروخته نمی شد و در اصطلاح می گفتند (اووجاقش خاموش وسسی) خانواده نشان از مرگ بزرگ خانواده می بود.

همانگونه که اشاره کردیم آتش در نزد پیکوم شهری هادارای دو وجه کارکردی است

الف – وجه مثبت که ذکر آن در بالا رفت

ب- وجه منفی آن

در پیکوم شهر هرگاه می خواستند فردی را نفرین کنند گاهی می گفتند

تش در جونت کوو

یعنی نیست و نابود شوی و یا

تش در کیت کوو

یعنی آتش به خانه ات بیافتد و از هستی ساقط شوی که این نفرینها به خوبی بر کارکرد مخرب و ویرانگر آتش اشاره دارد و نیز هرگاه فردی دچار مصیبت می شد و عزیزی را از دست می داد می گفت

تش درکت به جونم

(آتش به جانم افتاد)

و یا اگر فرد دچار ضرر و زیان مادی میشد می گفت

تش درکت به خونمونم

(آتش به خانه ام افتاد)

و نیز هرگاه فردی دچار مشغله فکری و گرفتاری شدید شده بود در اصطلاح می گفتند

تش رو سروش درگیرا

(آتش در سرش می سوزد).

اینها نیز جنبه هایی از کاربرد منفی آتش در نزد پیکوم شهری ها بوده است.

سبزعلی۱۱۱۷

پ.ن:جمع اوری اداب و سنن پیکومشهر در گذر زمان جمع اوری شده توسط،مدیر کانال پیکومشهر ـ سبزعلی۱۱۱۷

Views: 62

 
اشتراگذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.