صفحه بایگانی دسته

تاریخ پیکان

“پیکان” از ثبت در نقشه های یکصد سال قبل تا حذف از نقشه های حال حاضر

"بنام یزدان پاک" 🔵"پیکان" از ثبت در نقشه های یکصد سال قبل تا حذف از نقشه های حال حاضر 🔻در نقشه های جغرافیایی به جا مانده از حدود یک قرن پیش ،که ایران به لحاظ تقسیمات…
ادامه مطلب ...