صفحه آرشیو

پیکان قدیم

یادتونه؟

اونروزا عیدا یادتونه تخم مرغهای رنگی و سبزه های بزرگ به وسعت بزرگترین سینی خونه یادتونه پیرهنای رنگارنگ و شلوارای گشاد و چین چین و فرق از وسط یادتونه، کفشای کتونی و پوما…
ادامه مطلب ...