صفحه آرشیو

پیکان جرقویه و معلم ریاض

بزرگی استاد غالب بر خردسالی دانش آموز-خاطره ای از معلم ریاضی رسول سعادت

همونطور که از اسم "معلم" پیداست  به معنای تعلیم دهنده و آموزش دهنده است ، بعضی از معلمین نسبت به تعریفی که از علم و عالم دارند ، بذر علم مکتوب در کتب درسی را در سرزمین ذهن میکارن،…
ادامه مطلب ...