صفحه آرشیو

پراید

عشق مرگناک

میدونستم حاصل این عشق جز تباهی و حتی مرگ نیست، اما باید می گرفتمش، جلوتر رفتم و از پدر خواندش خواستگاریش کردم شرایط سخت و عجیبی گذاشت واقعاً این قیمت گزافی برای این عشق بود، اما…
ادامه مطلب ...