صفحه آرشیو

مناجات با خودمونی

مناجات خودمونی

نصفه شب از خواب پریدم و نگاهی به ساعت کردم و هوس نماز شب کردم،دروغ چرا، حسش بود اما حالش نبود خواستم بازم بخوابم که یهو خندم گرفت و شروع کردم به حرف زدن با خدا گفتم خدا،خدایی…
ادامه مطلب ...