صفحه آرشیو

متن در باره کرونا

کرونا سپاس

همیشه برایم سؤال بود پسرنوح چطور عذاب را به چشم دید و کشتی نشین نشد برایم سؤال بود یاران موسی چطور اندکی تاب نیاوردند و گوساله پرست شدند وچیزی که بیش از همه ازارم می داد…
ادامه مطلب ...