صفحه آرشیو

متن آرامش

جستجوی آرامش

جستجوی آرامش هر کسی در جستجوی هرچه هست آرامش می خواهد؛ مال اندوز فکر می کند ثروت آرامش می کند؛ قدرت طلب فکر می کند سلطه بر دیگران به او آرامش می دهد عاشق زیبایی تصورش این است…
ادامه مطلب ...