صفحه آرشیو

طوماری با700 امضای دانشگاه علوم پزشکی در حمایت از حاج اقای جعفری

طوماری با۷۰۰ امضای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در حمایت از حاج اقای جعفری

یکی از دانشجویان علوم پزشکی اصفهان آمد دفتر نهاد و شروع کرد از من تعریف کردن ، گفت من خیلی شما را دوست دارم ، یه شب خواب دیدم شما خیلی نورانی بودین و.... باز هم از این حرف و تعریف…
ادامه مطلب ...