صفحه آرشیو

شهید مصطفی فاتحی پیکانی

شـهـیـد نـیـروی زمـیـنـی ارتـش مصطفی فاتحی پیکانی

سرباز شهیدمصطفی فاتحی فرزند علی محمد متولد 1340/07/02 از پیکانی های مقیم شهرضا در ارتش جمهوری  اسلامی مشغول خدمت مقدس سربازی بودند که در مورخ 1360/10/14 در منطقه گیلان غرب به فیض…
ادامه مطلب ...