صفحه آرشیو

شعر استاد محمدعلی فاتحی برای شهید مطهری و روز معلّم