صفحه آرشیو

حکایت مناجات موسی در کوه طور و ذکر یا اله العاصین