صفحه آرشیو

بر فاتحی عنایتی ای حجت خدا بنما رهی که بر دل ما رهنما تویی