صفحه آرشیو

اهل پیکانیم ما

اهل پیکانیم ما

اهل پیکانیم ما دهی از جنس کویر مردمی مؤمن و عاقل و دلیر از جوانان و زنان ،کودک و پیر آسمانش همه آبی و قشنگ و زمینش فرشی از عشق و رنگ که صفا می بخشد و روان میسازد به دل و…
ادامه مطلب ...