صفحه بایگانی دسته

رسول سلیمانی

رهایی

آی مردم همگی گوش کنید مژده دارم همگی گوش شوید از زن و مرد و جوان و اطفال پیرزن یا پیرمرد گوش کنید هرچه دارید و ندارید همگی وابنهید نیست لازم نکند باز گره ، وا بنهید دل…
ادامه مطلب ...

حسرت و غفلت

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست آن طرف تر تک کلاغی به هوا خواست این پرید و آن پرید ،هر دو پریدند،ولی این سیه آن هم سیه، هر دو سیاهند ،ولی این یکی…
ادامه مطلب ...