صفحه بایگانی دسته

رسول سلیمانی

یه شعرپندتُنِه هُو اون صفا کِه، از آقای حسن مجیدی+ برگردان شعر به زبان فارسی با شعری از رسول سلیمانی

یه شعرپندتُنِه هُو اون صفا کِه دلُت هروقت گوشه دِراون نگا کِه جووانیت پاک و با ایمون بمانِه اگه مرده به یوسف اقتدا کِه اگِه جُف مُو توجی غرق گِنایه اَبی وَسّو بِشه شرم و حیا…
ادامه مطلب ...

رهایی

آی مردم همگی گوش کنید مژده دارم همگی گوش شوید از زن و مرد و جوان و اطفال پیرزن یا پیرمرد گوش کنید هرچه دارید و ندارید همگی وابنهید نیست لازم نکند باز گره ، وا بنهید دل…
ادامه مطلب ...