محیط زیست پیکومشهر را دریابیم

#تخریب_طبیعت_در_غفلت_ما!!!

اگرساعاتی رادراطراف روستای پیکان به بررسی وضعیت محیط زیست بی زبان اختصاص دهید متوجه مظلومیت روستا وطبیعت دست خورده آن خواهیدشد.درابتدای جاده مابین صحرای خلیفه وصحرای یزدانی انبوهی ازنخاله های ساختمانی دیده می شودکه درساعات پایانی روز،متأسفانه کامیون ووانتهای حمل نخاله اقدام به تخلیه پسماندها میکنند که به احتمال زیاد تاروزهای نه چندان دور به انسدادوبسته شدن جاده خواهد انجامید وباید ازراه هوا به صحراوطبیعت رفت.آیا میتوانیم بعنوان یک پیکانی فردی غریبه ویامسئول رابه آنجاببریم وشرمنده نشویم!!!

طبق قانون مدیریت پسماند مصوب۱۳۸۳، درماده ۱نخاله های ساختمانی جزءپسماندهای عادی قیدشده اندودرماده۷ مدیریت اجرایی آن درروستاها برعهده دهیاری ودرخارج ازمحدوده ها برعهده بخشداریهاگذاشته شده است. درماده ۱۲ اشاره شده که محل دفن پسماندتوسط وزارت کشور وسازمان جهادکشاورزی تعیین میشود.درمواد۱۶تا۲۰این قانون وهمچنین موادآیین نامه اجرایی آن مجازاتهای متخلفین ذکرشده است. حال….. آیا تابحال هیچ مسئولی طبیعت مخروب روستای پیکان را دیده است؟ آیا تابحال فکری به حال محل دفن پسماندها شده است؟

#طبیعت_زبان_ندارد…

 

#رسانه_سایبری_پیکومشهر

S🔥Join 🔜 @peykomshahr🚩

بازدیدها: ۱۷۳

 
اشتراگذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.