شعر گوشه گلدسته

تو را که باغ و بستان هست ، قطعا باغبان داری یقینا کارگرهایی میان این و آن داری تو خدمتکارهای بیشماری داری و حتما برای گله های گوسفندانت شُبان داری من از تو کار می خواهم ،…
ادامه مطلب ...

Editors' Picks

Collections

آخرین یاد داشتها