شب یلدا در رسانه پیکومشهر

رسانه سایبری پیکومشهر در یلدای ۱۳۹۹-آخرین یلدای قرن – در روز منتهی به شب یلدا در کانال تلگرامی به گویش پیکومی متن گذاشت و از دنبال کنندگان خود درخواست متن و فیلم  متناسب با یلدا و گویش ولاتی نمودکه محتوای ارسالی  را در کانال نشر داد که مورد استقال مخاطبان و مردم منطقه قرار گرفت.
در ادامه بعضی از متنها و کلیپ های منتشر شده در کانال پیکومشهر تقدیم می گردد:

سِلام
هَمی سین کُـ قول مون هاتا بو آرو و اَمشُو ولاتی
قی کِرِمَه
ولاتی خونِمَه
ولاتی نِویسمَه
#اثری‌ماندگار
#به‌یادگار

تقدیم شِما پیکومیا

پَیکُومیآ سِلامُون عَلیکُم
خوبی یَدَه وَدَری

اَبیجی از سَبزعلی تشکر کِرونه گو یه کار بِیش بِکَه کارسون

اِلاهی شُکر قَی نِدارِی
خُوب خُدا را شکر
مُوجِی خُوبُ و خُرَمُون

حَمدُ وخُدا را شُکر
مالی مالی خُوشحالُون

خاطِر پَیکُومِیون
هَمین خُو گِرانی وُ نَبُودی
یِخال دور هم جَعم وِ سَیمُو

اُو بِا لَاخَرَه شُوُمُون کُوتاه کَه
چَن اِیژیر بُو
وَاهاجِی گُو اِمسال داغدار بَیند
خدا صَبروشُون
هَتو وَهَرچی عُمرِ مَرتَه هاشُون بوُوُ عُمرِ خُوشُون بُووُ

مُو آرو بُومَیوُن
گُوبوُ وایُون
دَسُشُون دَرد نَکِرو
مُدیرای کانالامُون
گُو زَحمت کِشِندَ
خاطِر پیکوم گوُ آبادُوش کِرنَد

اَلبَتَه آبادگُو بُو ولی خُوب بِالَاخَرَه
آبادتَر وِسُو
مَیطِی سَبزِعلی جِی مات داغُوت نَوِینُو

خُودجی عاقِبَتُوت بِخیر بوُ
یوُن گُو بِدوات اَخَها ، بَلَتَرها
پیکوم پیکومی قَی بِکِرِند

مالی کار بَلَه ای بُو
مُوجی گُو وِچَه یِ تمام بَلَتَرایُون
وَینهَ گُو چَند دَر دِلُوم هانِیشت

اُخُوم جِی پیکوم نَنِیشتَیوُن
آما سَر دِر پوُوُم وُ مام کِشوُنه
هاماها گُو از پیکوم بِشتَیم

گُومُونَه پیکومی بَلد وِسِند وِچَه هامُون
مَگَه چِشُو چِی وَزِ پیکومی
وِولاتی قَی کَرتمُون
وَاهایِی گوُ وَیندَه نَلی وَچَه هاتُون پیکومی قَی بِکِرِند
گُو لَهجِه پیدا کِرِندَه
مالی اِشتباه کِرِیَه مَگَه چِشُو
راسی خواهشا آبرو پیکامیا نَبِری

خُو بَد واتمُو نوُشوُن
مَگَه چِشُونوُ
اُوشکی داخلِ آدمِ دَست ودِلوازیاشون نوُ اُو دِل رَحمیشُون

دِروستُو گوُ یِه چَنتایی شُون خیانتُوشون دِر پیکوم بِکَه
اُوهُونوُم جِی کِرِندَه

وَشِندَه اُون وَر اُون وَر بَدِ مردم وَیندَه
اما طُوری نُو یاها اصلا پیکومی نَیِند
غُصَتُون نَوِسُو
راستی اگه یِکیجِی بِشوات پیکومی جِلبوُ
بوُوایی جِلب جِلب شناسوُوه
اُوبِیدا خُووُم خُوب بِم
اُو نَلِم اُوشکُو قَیمُون بِکِروُ اُو دِلا خُوهَم خُوب کِرِم

اَبی وَسُو بِشی بِه کارُوتوُن بِرِسی
کوُ جِینجِی نُونوُش گُووَ
اُومُوجی بِشوُن پَیِ کارُوم
ایشا آلا گوُ تَنُوتوُن سالم بوُ

آما یاوُوُتون وانَشوگُو اگه بِشوُن
وات اُوه پیکومی بدو بُوایی پیکومی طلا

پیکومیا بوایی فقط پیکوم

مَیطی دستُت ودَرد نَکِروُ یوُن روکانالوُت نَه گوُ پیکومیا زُون بِند
کوُ خوُشوُن بَلِدن بوُخوُنِنِد
غیراز خوُشوُن باید قَد یه کلاس زبان خارجه باید خرج کِرِند
روُزوُت خوُش خُداجی رَحمت کِروُه پُوُت را اُوتَندِرُستی جِی مات توُ خُداپِظ

مشاهده شعر ولاتی حجت آتش  در آپارات

اِنسانیَت سِنَ سال نَشناسووَ

اِنسانیَت وَقتُ بی وَقت نَشناسووَ

اِنسانیَت دارُ نَدار نَشناسووَ

اِنسانیَت دُکتُر وبی سِواد نَشناسووَ

اِنسانیَت شُعور شِناسُوَ

اِنسانیَت دَرک شِناسُوَ

اِنسانیَت فَرهَنگ شِناسُوَ

مشاهده کلیپ خاطرات احمد زینب در آپارات

ییاشُوُن خالیو …
ویشتَر از پیشتَر ا …
دِلِ مُون هَشُن را تنگ وِ سی …
عَزیزمون بو گو هُنُم بیند اُو واهامون دیَ ه …
قی شون کَرته و قی مون کَرته…

خندینده و خندی مونه …
گریه شون کرتَه و گریه مون کَرته …

حیف ،حیف…
عُمرا زوو وِروَ

به قول قَدیمی یا
اُشتُری هو گو بَر کیَیِه هَمَ مون خُو سو وَ
اُو هَر روو نوبت یکی یو
اُو داغ شُو مُو نِ پُوُو ، ماوو،
ژن (جنجی)، خُوخ ، بِراوو، رِفیق و …
بَر دِل ها ما ها مُو نُو وَ.

خُودا رَحمَت شون کِروو اُو روحُ شون جی شاد بُوو و قرین رحمت الهی

یلداتون مبارک بوو پیکومیا

رسول فاتحی(سیاه) برای درگذشتگان

مشاهده کلیپ خاطرات حسن باباطاهر با گویش ولاتی در آپارات

 

صوتها و متن و نوشته های دیگری نیز ارسال شده است که دعوت میکنیم در کانال پیکومشهر دنبال کنید.

مشاهده کلیپ در آپارات

Views: 320

 
اشتراگذاری
2 دیدگاه ها
  1. شریفی نوشته:

    دمت گرم آقا میتی.مرد فعال پیکوم

     
  2. ناشناس نوشته:

    خودت بکشده پوره.همیا جی وینده فعاله ولی خودرا دشمنی مالی راس کریه.

     

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.